Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

Intézményünkben a tízórai-ebéd-uzsonna biztosítását a Klemol kft végzi.

Az óvodai gyermekétkeztetés, térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:
Az óvodai nevelés, az Óvoda Pedagógiai Programjában foglalt tevékenyég ingyenes. Az óvoda – ha szülő eltérően nem rendelkezik - biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést a gyermekek számára az intézményben. Diétás étkezetés kizárólag szakorvos által igazolt esetben vehető igénybe az egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolás másolatának benyújtását követően, az igazolásban feltüntetett időtartamra, és az abban foglaltak szerint. Ha a szülő eltérően rendelkezik, és ő biztosítja az étkezést, akkor zárt csomagolásban, névvel és dátummal ellátott edényben átadhatja a csoportban az óvónőnek vagy dajkának, akik azt hűtőszekrényben tárolják felhasználásig. A megmaradt élelmiszer megsemmisítésre kerül.
Az igénybe vett gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat szükséges fizetni. A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az igénybe vett étkezések számának és a kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg. A gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell fizetni. Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a kisgyermek nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást és annak várható időtartamát be kell jelenteni. A gyermek távolmaradását az adott napon legkésőbb 9,00-ig kell jelezni az óvodatitkárnak a 22/312-305 telefonon, vagy a napsugarovodaszfv@gmail e-mail címen. Ezzel a térítésidíj fizetése alól megérkezésig mentesül. Javasolt bejelenteni továbbá, ha a gyermek újra igénybe kívánja venni a gyermekétkeztetést az óvodatitkárnak a 22/312-305 telefonon, vagy a napsugarovodaszfv@gmail e-mail címen.

Ha a távolmaradás miatt az adott hónapra befizetett térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani. Ha beszámításra nincs mód (óvodai jogviszony megszűnése vagy térítésmentesség jogosultságának megszerzése miatt), akkor a többletet vissza kell fizetni.
Ingyenesen étkezhet az az óvodás kisgyermek, aki
        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
        tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;
        olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek;
        olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja a kötelező legkisebb                    munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át.
        nevelésbe vett.
Az ingyenes étkezés biztosítása nem automatikus, annak igénybe vételéhez szükséges a szülő/törvényes képviselő részéről a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltése, és az intézményvezetőhöz történő benyújtása.
Az ingyenesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén a jogosultság kezdő napjától, legkorábban óvodai ellátás igénybe vételétől jár, egyéb esetekben a nyilatkozatnak az intézményvezetőhöz történő benyújtását követő naptól.
A gyermekétkeztetésért fizetendő személyi térítési díj befizetése minden hónapban a szülő írásbeli nyilatkozatában vállalt módon, készpénzben vagy átutalással történik. Készpénzes fizetés esetén az előzetesen kijelölt napon az óvoda épületében 7,00 órától 12,00 óráig, átutalás esetén a nyilatkozatban vállalt határidőig és módon történik.